Kerknieuws uit 't Tonckeltje - oktober 2018

Kerkdiensten

4 november 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
11 november 10:00 uur Ds. R. Poede
18 november 10:00 uur Dhr. W. Th. van der Wal te Winschoten
25 november 09:30 uur Ds. R. Poede
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
2 december 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
9 december 19:00 uur Ds. R. Poede
Kerstzangavond
16 december 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
23 december 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
24 december 22:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
Kerstnachtdienst
25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
Kerst
30 december 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 11 november
Deze zondag zal in het teken staan van de viering van de “Dankdag voor gewas en arbeid�?. Tijdens deze dienst zullen we ook het ‘Heilig Avondmaal’ met elkaar vieren en na de dienst is er een kopje koffie / thee in het gebouw.

Zondag 25 november
Denkt u erom dat deze dienst om 09:30 uur begint.

We noemen in deze dienst hen die dit jaar zijn heengegaan. Aan de Paaskaars wordt een kaars ontstoken als teken van hoop. Hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. Veel mensen putten hoop uit dit symbool en het kan helpen in het (soms moeilijke) rouwproces.
De namen van hen die heengegaan zijn, worden genoemd. De nabestaanden krijgen de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Voor wie er voor kiest dit niet zelf te doen, wordt het gedaan. Hierna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken om een dierbare te gedenken. Hun namen worden genoemd in hun hart.

Zondag 9 december
Op deze zondag zullen we GEEN ochtend dienst hebben.

’s Avonds zullen we een Kerstzangavond gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19:00 uur.
Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen. Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt.
U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede
E-mail: raymond@poede.nl of telefoon (050) 230 42 66.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 08-10-2018: dhr. P.E. Uniken, Ommelanderwijk 116

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Zo ver weg, maar toch dichtbij

In Heiligerlee staat een standbeeld, waar menigeen meestal aan voorbij rijdt. Het beeld van een engel die zich over de stervende graaf Adolf van Nassau, de jongste broer van Willem van Oranje ontfermt. Het beeld staat daar ter herinnering aan de slag bij Heiligerlee (23 mei 1568) , die over het algemeen gezien wordt als het begin van de tachtigjarige oorlog. Bij deze slag werden voor het eerst de Spanjaarden verslagen.

We staan er dit jaar uitgebreid bij stil dat 450 jaar geleden de 80-jarige oorlog begonnen is. Er verschijnen boeken, er worden televisieprogramma’s gemaakt. (de serie over 80 jaar oorlog bij de NPO is zeer de moeite waard) en de slag bij Heiligerlee werd afgelopen mei uitgebreid nagespeeld.

De 80-jarige oorlog is om meerdere redenen een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis en is ook bepalend geweest voor ons land. Ten eerste was er tot de oorlog namelijk helemaal geen sprake van één Nederland. Nederland bestond uit verschillende gewesten, met ieder zijn eigen taal en rechtspraak en was nog lang geen eenheid. De strijd tegen de Spanjaarden brachten de gewesten bijeen en uiteindelijk mondde dit uit in de Republiek der zeven verenigde Nederlanden. Van daaruit vormde zich langzaam een land wat we nu Nederland noemen.

Het tweede is dat het protestantisme vanaf de 80-jarige oorlog tot ver in de 19e eeuw eigenlijk de officiële staatsgodsdienst geweest is. De katholieken waren eigenlijk tweederangsburgers. Pas in 1853 mochten ze weer een bisschop aanstellen.

De oorlog die 80 jaar heeft geduurd heeft dus een nog langere nasleep gehad. Daarom is het goed dat we onze geschiedenis kennen en ons daarin verdiepen. Alleen wie weet waar die vandaan komt, kan daaruit leren. Dat behoed ons voor fouten in de toekomst en maakt ons ook bescheiden. Je beroepen op de geschiedenis als bron voor politiek bedrijven is een valkuil waar velen instappen. We moeten en mogen trots zijn op ons land.

Trots op wat we bereikt hebben en hoe wij in vrijheid mogen en kunnen leven. Maar tegelijkertijd mogen we ook leren dat die vrijheid niet ten koste mag gaan van de ander. Trots zijn betekent niet automatisch de ander het licht in de ogen niet gunnen. Wie trots is wil juist delen.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond staat gepland op woensdag 28 november 2018.
Zet u deze datum alvast in uw agenda! De zondag voor de gemeenteavond zal de agenda enz. uitgereikt worden.

Oud papier
De opbrengst oud papier voor het 2e kwartaal 2018 bedroeg € 132,00

Foto’s kerk
Wij zijn enige tijd geleden benaderd door (kerk)fotograaf Diana Nieuwold, met de vraag of zij onze kerk op de foto mocht zetten. Zij heeft een website waarop ruim 700 kerken (nog bestaande kerken en inmiddels al gesloten kerken) staan die ze gefotografeerd heeft.
Natuurlijk hebben wij haar toestemming gegeven, ze heeft foto’s van de binnen en buitenkant van de kerk gemaakt en deze staan inmiddels op haar website. Wij zullen kijken om deze website als link ook aan onze website te koppelen. Bent u alvast nieuwschierig, de website is: www.kerkfotografie.nl
Diana bedankt voor de mooie foto’s.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

In memoriam van dhr. Pieter Ellerus Uniken

Op 8 oktober j.l. is Piet Uniken overleden, hij is 92 jaar geworden.

Piet Uniken is op 23 januari 1926 geboren in Nieuwe Pekela als jongste van 4 kinderen. Hij verloor al op jonge leeftijd zijn vader en werd daardoor plotseling verantwoordelijk voor het boerenbedrijf van zijn vader. Piet is altijd boer in hart en nieren gebleven, Tot op hoge leeftijd bleef hij, later samen met zijn zoons Max en Bert, actief op de boerderij. Piet was een echte aardappelboer, daar lag zijn passie. Zo wordt hij later ook aardappelkeurder bij de AVEBE.

In 1952 trouwt hij met zijn vrouw Johanna Bosscher. Uit dit huwelijk worden drie kinderen geboren: Bertha, Max en Bert. Piet is als boer begonnen in Nieuwe Pekela, maar verhuisde samen met zijn gezin naar Ommelanderwijk. Een grote stap die gelukkig goed uitpakte. Het was wennen in Ommelanderwijk, maar toch heeft hij daar zijn plek gevonden. In de eerste jaren werd Piet ook gevraagd om lid van de kerkenraad te worden, er was plek voor een boer. Hij hoefde niet veel te doen, was hem beloofd, maar dat pakte anders uit zoals hij smakelijk wist te vertellen. Piet was een zorgzame man en vader, maar ook een die wist wat hij wilde.

De laatste jaren ging zijn gezondheid langzaam achteruit, hij kwam steeds minder buiten en op den duur was zijn stoel zijn koninkrijk. Piet bleef echter wel aandacht houden voor de wereld om hem hen, zo las hij de krant elke dag en keek graag naar actualiteiten programma’s. Hij had steeds meer zorg nodig en, op het laatst ging het thuis niet meer. En zo heeft hij, naar we nu weten, zijn laatste weken doorgebracht in het Clockstede in Nieuwe Pekela. De cirkel was weer rond. Wij wensen Johanna, Bertha en Johan, Max en Corrie en Bert veel strekte toe.

In memoriam van mevr. Riena Nanningina Mulder-Akkerman

Onze moeder overleed op vrijdag 1 juni van dit jaar.

Sinds 6 april 2016 was zij weduwe van Jan Berend Mulder. In 2008 kwamen zij vanuit Hoogezand in Veendam wonen, waar ze geestelijk onderdak vonden in de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.

Rien, moeder van drie dochters, grootmoeder en overgrootmoeder, laat een grote leegte achter. Als moeder stond zij altijd voor ons klaar toen wij nog kinderen waren. Toen wij volwassen waren, zorgde zij in geestelijk opzicht voor ons, ze bad dagelijks voor ons en onze gezinnen. Voor onze vader was zij echtgenoot in alle opzichten.

Hij kon zoveel werk verzetten omdat mama thuis bijna alles voor hem deed. Samen hebben zij een goed huwelijk gehad, er heerste rust en liefde. Natuurlijk met goede en minder goede tijden, want zo is het leven. Ook in de kerk had onze moeder het goed. Ze had haar vaste plaats, aan de rechterkant in het midden.

Ze genoot van het werk rondom de kerk. Met de bladblazer in de herfst de boel weer netjes maken. Spekkedikken bakken om de kas te spekken, hoorde daar ook bij. Op de markt, dik ingepakt, klaar voor de verkoop. Ze hield ervan om met mensen in gesprek te komen. Zij heeft altijd getuigd van haar geloof in haar Heer en Heiland.

"k Wil U o God mijn dank betalen" en "Groot is Uw trouw, o Heer", waren liederen die haar troostten en kracht gaven. Onze lieve mama is weer samen met papa bij de Heer, waar ook wij eens zullen zijn. We zijn verdrietig, maar dankbaarheid overheerst.

Namens de kinderen en kleinkinderen,
Maret Slagter-Mulder

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2019 voor u opvoeren een klucht in 3 bedrijven van C.J. Slijkoord , genaamd: "Het moet niet gekker worden."
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 12, 19, 26 januari en 2 februari 2019. Noteert u deze data alvast in uw agenda!

U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman. Verdere informatie kunt u ook in het volgende nummer lezen.

Uitnodiging

De Raad van kerken Veendam en omstreken nodigt u van harte uit om op hun jaarlijkse oecumenische ontmoeting aanwezig te zijn. Een gezamenlijke viering, waarin we informatie met u delen en vooral ook het onderlinge contact van de kerken te benadrukken dat zo belangrijk is in deze tijd van ‘ieder voor zich’.

Bovendien zult u deze avond goed geïnformeerd worden over Maxima, modehuis zonder kassa.

De bijeenkomst is op 14 november in de AE-Kerk, Aestraat 1, Veendam, Inloop om 19.30 uur met koffie. De avond is om ongeveer 22.00 uur afgelopen. Iedereen is van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken Veendam eo,
Marry van Vliet