Kerknieuws uit 't Tonckeltje - juni 2022

Kerkdiensten

10 juli 19:30 uur Grunneger Dainst o.l.v. ds. R. Poede
24 juli 09:30 uur Mevr. G. Lenting te Wildervank
7 augustus 09:30 uur Mevr. C. Dun te Veendam
21 augustus 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
4 september 10:00 uur Ds. R. Poede
Startzondag
11 september 10:00 uur Dhr. W. Th. van der Wal

We hopen dat onze diensten door kunnen gaan en dan bent u van harte welkom tot het bijwonen van de bovenstaande diensten.

Informatie kerkdiensten

Zondag 10 juli
Op deze zondag zullen we een Grunneger dainst hebben die onder leiding staat van ds. R. Poede. De dienst zal om 19.30 uur beginnen.

De ochtenddienst op deze zondag zal komen te vervallen.

Diensten in juli en augustus
In de maanden juli en augustus zal er eens in de veertien dagen een dienst zijn in onze kerk. Na deze diensten wordt u van harte uitgenodigd, om in het gebouw een kopje koffie of thee te komen drinken.

Startweekend: zaterdag 3 en zondag 4 september
Op zaterdag 3 september gaan we traditie getrouw de jaarlijkse barbecue houden, zet u deze datum alvast in uw agenda! Op zondag 4 september zal de kerkdienst in het teken staan van het begin van het winterseizoen.

De diensten vanaf zondag 4 september beginnen weer om 10.00 uur.

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Bedankje

Beste gemeenteleden,

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de bloemen die we mochten ontvangen tijdens de voor ons en onze kinderen zeer moeilijke tijd. Gelukkig gaat het nu goed met onze kleindochter!
Ze lacht, is vrolijk en de laatste onderzoeken wijzen uit dat ze volledig gezond door het leven mag gaan. Wij zijn enorm dankbaar hiervoor en proberen de rust en het gewone leven weer te hervatten. Dank voor uw belangstelling.

Hartelijke groeten,
fam. Baas

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 9 juni 2022: dhr. P. Farenhorst, Nieuweweg 36 te Muntendam

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimen is, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboorte...
- ziekte...
- huwelijk...
- bedankje...
- enz.

Wilt u een familiebericht in het Tonckeltje vermelden, stuur dit dan schriftelijk naar het 'redactieadres Het Kerkblad' vermeld verderop in 't Tonckeltje.
Onze kerk dient zich ook aan de AVG te houden en zal daarom met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de persoonsgegevens.
Wij weten dat deze rubrieken goed gelezen en op prijs gesteld worden, maar helaas moeten wij ons ook aan de wet houden.

Mute

U herkent vast wel het volgende beeld. U zit in een restaurant of thuis of in de wachtkamer van de dokter of in de trein. U kijkt om zich heen en bijna iedereen zit gebiologeerd naar zijn schermpje van zijn mobiel te kijken. Maar ook thuis kom ik dat regelmatig tegen, mijn kinderen die onderuithangend op hun mobiel filmpjes aan het kijken zijn, waarvan ik werkelijk, en ik doe echt mijn best, niet begrijp dat je die urenlang kunnen bezighouden. Maar laten we eerlijk zijn, het zijn niet alleen de pubers zoals al blijkt uit mijn eerste opsomming, het gaat door alle leeftijden heen.

Ik geef toe ook ik zit wel eens op mijn mobiel als ik aan het wachten ben, maar besef mij ook dat daardoor het menselijk contact verloren gaat. Zo maar even een praatje maken is er vaak niet meer bij en als er tijdens een gesprek dan even een stilte valt, dan is het scherm alweer nabij.
En dat is jammer. Want de stilte is niet angstaanjagend, maar juist een pauze in een gesprek om even na te denken. Ik zal u een voorbeeld geven.

Bij ons thuis zaten de kinderen zeer regelmatig op hun mobiel. De gesprekken, als je die al zo mocht noemen, waren vaak kort en waren heel vaak een vraag of opdracht om iets te doen. Tot een van de kinderen zei: ik moet altijd wat van je doen. Ik ben daarover gaan nadenken, want dat was inderdaad het geval. Maar die situatie ontstaat als er niet meer de gewone gesprekjes plaatsvinden. Want als ze de mobiel hebben dringt niets meer tot hen door. Dus beperkte ik me tot de hoogstnoodzakelijke conversaties.
Maar we begonnen het wel te missen, de kleine gesprekjes, de plagerijtjes want achteraf beseften we dat dat soms de opmaat was naar een goed gesprek over het een of het ander en dat dat ons dichterbij elkaar bracht.

Als je deze ontwikkeling breder ziet, als iedereen voor zichzelf is, wie is er dan nog voor de ander? Dat is eigenlijk de vraag waar ik mee worstel. Is het feit dat we zo op onszelf zijn er ook de oorzaak van dat de maatschappij verhard. Omdat we gewoonweg niet meer beseffen wat de ander drijft en doet.

Laten we af en toe gewoon even weer een gesprekje voeren als we ergens zijn, het kan geen kwaad denk ik. En wie weet wat voor moois daar uit kan komen.

Ds. Raymond Poede

Solidariteitskas 2022

Beste leden van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending,

Zoals u weet, vraagt de kerk elk jaar uw bijdrage voor de Solidariteitskas. Het bedrag is voor belijdende leden en meerderjarige doopleden € 10,-- per persoon. Het gaat om uw lidmaatschap van de kerk en het is een verplichte bijdrage.

De solidariteitskas is een jaarlijkse bijdrage, waarvan de helft van het bedrag afgedragen dient te worden en de andere helft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Wij vragen u vriendelijk het bedrag over te maken op:
Rabobank nummer: NL76 RABO 0365 0039 64
t.n.v. De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending te Veendam
o.v.v. Solidariteitskas 2022

Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente

In memoriam Peter Farenhorst

Op 8 juni j.l. is overleden ons gemeentelid Peter Farenhorst, hij is 73 jaar geworden. Peter (en zijn vrouw Hanneke) zijn een aantal jaren geleden vanuit Muntendam naar onze gemeente gekomen en voelden zich gelijk thuis. Peter heeft dit nog regelmatig benoemd in de gesprekken die ik met hem mocht hebben. Een aantal weken geleden kreeg Peter te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. De tijd die hem nog restte, heeft hij doorgebracht in het liefdevolle gezelschap van Hanneke en de kinderen. In de dienst op 13 juni stond Job centraal, het bijbelboek dat hem herkenning en erkenning gaf, want ook het leven van Peter was niet altijd even gemakkelijk, toch bleef hij net als Job trouw aan God.
Wat minstens zo bepalend was om hem door zijn moeilijke periodes heen te slepen waren de liefde voor zijn vrouw en kinderen die hem op de been hielden. Zoals ook zo mooi verwoord op de kaart stond.

Het mooiste wat je kunt achterlaten,
zijn sporen van liefde
We laten je los, intens verdrietig,
maar dankbaar voor wie je voor ons was


We wensen Hanneke, en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Ds. Raymond Poede

Van de kerkenraad

Gemeenteavond
Op donderdag 19 mei jl. hebben we een gemeenteavond gehouden, er waren 20 gemeenteleden inclusief de kerkenraad aanwezig. Voordat we met elkaar gingen vergaderen hebben we eerst een vesper gehouden. Daarna hebben we ons gestort op de jaarcijfers: diaconie / kerk / kerkhof van 2021. Dit zag er weer netjes uit en alles werd door de aanwezige gemeenteleden goedgekeurd.
Na de pauze hadden we een gast, dhr. Christian Dekker, diaconaal consulent Groningen-Drenthe die ons iets heeft verteld over 'arm in arm tegen armoede'.
Het noemen van enkele voorbeelden en een indicatie zoals de armoede in onze beide dorpen zou kunnen voorkomen, gaf stof tot nadenken.

Barbecue
Zaterdag 3 september a.s. vanaf 18.00 uur wordt iedereen van harte uitgenodigd voor de barbecue bij/in het gebouw. We beginnen met een kopje koffie of thee.
U/jij kunt zich, tot en met 28 augustus, opgeven bij: de barbecuecommissie: Gert-Jan en Cynthia Farenhorst of Albert en Antje Nieboer

Namens de kerkenraad,
scriba Antje Nieboer

Schoolexamens

De afgelopen periode zag je het weer: een vlag met een tas!
GESLAAGD!! Van harte gefeliciteerd voor hen die geslaagd zijn in één keer en zij die een herkansing hebben gehad. Voor wie het dit jaar niet gelukt is, volgende keer meer succes. Na een jaar hard werken, kunnen jullie hopelijk allemaal genieten van de welverdiende zomervakantie!!

Zieke en eenzame medemensen

We willen hen die ziek zijn of een behandeling moeten ondergaan, hen die een dierbare hebben verloren of vult u zelf maar in, veel sterkte wensen.

De vakantietijd is ook weer begonnen en ondanks de wereld waarin we zitten, genieten veel mensen van een welverdiende vakantie. Sommige gaan naar de camping, anderen blijven liever thuis, weer anderen kunnen om welke reden dan ook niet met vakantie gaan.

Daarnaast zijn er ook velen die zich eenzaam en alleen voelen, ook hen willen en mogen we niet vergeten. Elke dag is voor hen gelijk, niet naar een vereniging of samenkomst. U heeft vast wel iemand waaraan u denkt een familielid, buurvrouw, buurman of ...

Laten we de zieken, eenzamen, rouwenden of vult u zelf maar in, niet vergeten, een kaartje, bezoekje of telefoontje is een kleine moeite en maakt hun dag weer goed. Probeer met elkaar in contact te blijven en elkaar niet te vergeten, maar vooral denk ook om uzelf!