Kerknieuws uit 't Tonckeltje - januari 2016

Kerkdiensten

31 januari 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
7 februari 10:00 uur Dhr. A. Huizinga te Veendam
14 februari 10:00 uur Ds. R. Poede
Gezamenlijke dienst met Muntendam
21 februari 11:00 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
28 februari 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
6 maart 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
13 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
20 maart 10:00 uur Mevr. H. Mertens te Meppen
24 maart 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
Witte Donderdag; Heilig Avondmaal
27 maart 11:00 uur Ds. R. Poede
Pasen

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 14 februari
Zullen we een gezamenlijke dienst met de Hervormde gemeente Muntendam hebben in onze kerk. De dienst begint om 10.00 uur

Zieken

- dhr. K. Hazenkamp, verblijft in het ziekenhuis te Winschoten
- mevr. S. Altman, Zuidwending 307

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Bedankje

Mijn hartelijke dank aan de Hervormde kerk te Ommelanderwijk–Zuidwending voor de mooie plant die ik voor de kerst heb gekregen.

mevr. Loorbach, Ommelanderwijk

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 27 december 2015 - dhr. A. Vogel, Zuidwending 93
- 4 januari 2016 - dhr. G.W. Meuken, Zuidwending 235

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Mag je van de bijbel je kind slaan?

Begin januari begaven we ons meteen op glad ijs. Noord Nederland lag onder een laag ijzel, die niet wilde wijken. Het leverde wel prachtige plaatjes op. Bomen ingepakt in ijzel, een prachtige ijzellaag over het gras, zodat het leek alsof het in glas ingepakt was. Voor de een waren deze dagen een beproeving, omdat ze de deur niet uit konden en zich opgesloten voelden in hun eigen huis, voor de ander een moment om dingen te doen, waar je anders geen tijd voor hebt, of neemt.

Zelf heb ik de tijd gebruikt om om weer eens wat te lezen, daar kom ik eigenlijk nooit aan toe, maar dit gaf mij de gelegenheid om eens wat boeken te lezen, die al een tijdje in mijn lijstje stonden. Een van de boeken die ik gelezen heb, is een klein boekje van Piet Schelling: Vreemd en bizar heet het boekje en het gaat over lastige Bijbelverhalen.

Er staan in de bijbel een paar bijzondere verhalen, die soms gruwelijk zijn, en soms zelfs heel bizar. Bijbelteksten over beren die jongens opeten en dochters die hun vaders verleiden, stuk voor stuk teksten waar je van gruwt en waar je je over verbaasd.

Daarnaast stond er een stuk in over de opvoeding. In het Bijbelboek Spreuken wordt gezegd dat je in de opvoeding je kind mag slaan als dat nodig is. Dat stuitte mij als vader van vijf kinderen onmiddellijk tegen de borst. Kinderen slaan doe je niet, punt uit. Dat is geen teken van kracht, maar een teken van zwakte. Een tijdje terug was er een dominee die met de bijbel in de hand verdedigde dat je je kinderen wel slaan mocht als dat nodig was. Dat leidde, terecht, tot een heleboel ophef.

De dominee had op één punt gelijk, het staat inderdaad in de bijbel. Maar dat betekent niet dat we dat klakkeloos moeten overnemen. Deze dominee maakt de fout door alleen maar te kijken wat er staat en niet waarom. De meeste Bijbelverhalen die ons vreemd en bizar voorkomen zijn meer dan tweeduizend jaar geleden geschreven, in een andere tijd en soms ook met andere regels.

Als je dan alleen maar naar de letterlijke tekst kijkt, dat wat er staat, en je vraagt je niet af waarom het er staat, dan leidt dat al snel tot misverstanden en ga je voorbij aan wat er werkelijk bedoeld wordt. Want daar gaat het uiteindelijk om; Wat wordt er bedoeld?

Het doel is om kinderen op te voeden tot zelfstandige mensen die op basis van de juiste normen en waarden een goede afweging maken. Ze moeten het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. Slaan of verwaarlozen zo hebben wij geleerd draagt daar niet toe bij. We moeten ons blijven beseffen dat niet alles in de bijbel letterlijk moet worden genomen. Tijden veranderen en dat brengt ook beter inzicht met zich mee. Wat tweeduizend jaar geleden misschien nog door de beugel kon, kan dat nu niet meer.

En als je zo eerlijk bent, en je leest de Bijbelverhalen op deze manier, dan zal je ontdekken dat er een hoop moois schuilt in dat oude, oude boek.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Oud papier
Voor het ophalen van dit oud papier heeft de kerk voor het 1e, 2e en 3e kwartaal van 2015 een bedrag van € 455,-- ontvangen.

Vastenmaaltijd
De veertigdagentijd breekt straks weer aan en net als ieder jaar zal er elke woensdagavond een vastenmaaltijd gehouden worden in één van de kerken in Veendam en omstreken. Aanvang is 18.30 uur. Tijdens zo’n avond zal er een kort samenzijn plaatsvinden, met een verhaal en er zullen enkele liederen gezonden worden. Daarnaast zal er met elkaar een sobere maaltijd genuttigd worden. Ook de Hervormde gemeente Ommelanderwijk – Zuidwending zal hier haar medewerking weer aan verlenen:
- woensdag 10 februari a.s. in de Prot. Gem. Veendam (Grote Kerk in ’t Centrum)
- woensdag 17 februari a.s. in de Herv. Gem. Ommelanderwijk–Zuidwending

Bijdrage/gift
Mocht u het werk van de kerk willen steunen, zodat het door mag blijven gaan en heeft u hiervoor een bijdrage over, kunt u dit overmaken op rekeningnummer
NL76 RABO 0365 0039 64.
Namens alle vrijwilligers van de kerk hartelijk dank.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Van de kerkrentmeesters

Kerkbalans 2016
Ook dit jaar vragen wij weer uw bijdrage voor de kerkbalans. Helaas kost het steeds meer geld om onze gemeente draaiende te houden. We denken dan aan onderhoud, energie, en pastorale zorg. Toch proberen we met uw steun de deuren open te houden en een plek te zijn waar u troost vind bij verdriet en waar gelachen wordt als er iets te vieren valt.

De enveloppe wordt bezorgd in de week van 18 – 23 januari en het de antwoord-enveloppe wordt opgehaald in de week van 25–30 januari. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Solidariteitskas 2015

Er zijn nog enkele personen die de bijdrage voor de solidariteitskas van 2015 nog niet hebben betaald. Wilt u, uw administratie nog eens nazien? Dank u voor uw medewerking.

Gift voor bloemen

- fam. V. te V. - € 10,--
- fam. K. te O. - € 10,--
- fam. K. te O. - € 10,--

Hiervoor onze hartelijke dank.

Chr. Toneelvereniging Advendo

brengt dit seizoen voor u een blijspel in 3 bedrijven:

“We gaan naar Zandvoort” van Hans Kirchhoff.

Paul en zien schoonzeun Henk willen de vraauwluu zunder heur op vakaanzie lotten goan, zai bedenken ain plan en deur middel van de aine leugen noa de aandere kommen ze aal mor daiper in de penarie. Of dit aalmoal weer goud komt mot je mor oafwachten.

Dit kunt u zien in het gebouw achter de Hervormde kerk te Ommelanderwijk-Zuidwending op de volgende avonden:

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar voor zaterdag 30 januari 2016.

Deze kunt u bestellen bij Harry Huisman, tel 617061.

De kaarten kosten € 5,-- per stuk en de zaal is open om 19.00 uur.
Wij beginnen om 20.00 uur met het spelen van het stuk.