Kerknieuws uit 't Tonckeltje - oktober 2015

Kerkdiensten

1 november 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
8 november 10:00 uur Pastor W. Kulk te Veendam
Dankdag voor gewas en arbeid
15 november 10:00 uur Dhr. H. Pater te Muntendam
22 november 09:30 uur Ds. R. Poede
laatste zondag kerkelijk jaar
29 november 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
6 december 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam
13 december 09:30 uur Ds. R. Poede
13 december 19:30 uur Ds. R. Poede
Kerstavondzang

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 8 november
Deze zondag zal in het teken staan van de viering van "Dankdag voor gewas en arbeid”. Na de dienst worden alle aanwezigen van harte uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of thee in de consistorie, waarna wij met elkaar de broodmaaltijd zullen gebruiken.

Zondag 22 november
Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur begint.

We noemen in deze dienst hen die dit jaar zijn heengegaan. Aan de Paaskaars wordt een kaars ontstoken als teken van hoop. Hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. Veel mensen putten hoop uit dit symbool en het kan helpen in het (soms moeilijke) rouwproces. De namen van hen die heengegaan zijn worden genoemd.
De nabestaanden krijgen de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Voor wie er voor kiest dit niet zelf te doen, wordt het gedaan. Hierna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken om een dierbare te gedenken. Hun namen worden genoemd in hun hart.

Zondag 13 december
Op deze zondagavond zullen we weer een Kerstavondzang gaan houden in onze kerk, onder leiding van ds. Raymond Poede. Aanvang 19.00 uur. Het is de bedoeling om deze avond met elkaar de oude en nieuwe kerst-en adventsliederen te zingen.
Mocht u een mooi kerstlied hebben, het maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond, geef het dan door. Uit alle ingezonden liederen wordt een mooie selectie gemaakt. U kunt de liederen opgeven bij ds. Raymond Poede, raymond@poede.nl of 050-2304266.

Overdenking

Van Grieken naar Romeinen
van Romeinen naar barbaren
van barbaren naar gelovigen
van gelovigen naar christenen
van christenen naar heidenen
en terug naar de barbaren
en een barbaar doet wat?
vormt een horde en brandt plat..
Domheid eist de dood

(the Scene – Beschaving)

De afgelopen weken wordt het nieuws beheerst door de enorme grote groepen vluchtelingenstromen die proberen Europa binnen te komen. Waren het eerst Italië en Griekenland waar de meeste vluchtelingen binnenkwamen, tegenwoordig zien we dat onze Oosterburen een grote toeloop hebben te verwerken. Iedereen worstelt met de vraag hoe we hier mee om moeten gaan. Duitsland die eerst iedereen met open armen ontving sloot enkele dagen later de grenzen omdat de toeloop te groot werd. Het gaat mij er niet om of dat een juiste of onjuiste beslissing was, maar het toont wel aan dat veel regeringen geen snelle oplossing voor dit probleem hebben.
Al denken sommige politici daar anders over. Die willen de grenzen dicht gooien en denken dat daarmee het probleem opgelost is. Maar als je even nadenkt weet je dat het zo eenvoudig niet ligt. Ten eerste blijft het probleem bestaan, maar sluit je je ogen daarvoor. Dat moet een ander maar oplossen. Maar ten tweede er zijn op dit moment al veel vluchtelingen en daar moeten we iets mee of we nu willen of niet.

Toch mogen bij dit alles een ding niet vergeten en dat is wie de oorzaak van deze vluchtelingen stromen zijn. Vandaar ook dat ik boven mijn stukje een deel uit het lied: de beschaving van The Scene heb neergezet. Een barbaar vormt een horde en brandt plat is voor mij de sleutel zin in het geheel. Als we kijken naar de situatie in het midden Oosten, waar een groot deel van de vluchtelingen vandaan komen, dan zie we daar Assad en IS als grote boosdoeners, elk op hun eigen weerzinwekkende manier.

Wie niet in de beschaving meer geloofd en als uiting daarvan eeuwenoude kunst en cultuur vernietigd, zoals IS doet, is het zicht op respect en historisch besef volledig kwijt. Alleen nog maar het hier en het nu en Ik en mijn gelijk. Die manier van leven drijft mensen weg en met de angst in de ogen zien we ze komen.
De allerbelangrijkste vraag is dan ook: Hoe zouden wijzelf graag geholpen willen worden als we zelf in zulke omstandigheden terecht zouden komen?

Ds Raymond Poede

Gift voor de bloemen

- dhr. M. te V. € 50,--

Onze hartelijke dank voor uw gift.

Geboren

- 4 september 2015 - Eva, dochter van Marcel en Anita Voorma en zusje van Tygo, Plevierstraat 2

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Eva

Zieken

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 28 september 2015 - dhr. H. de Vries, Ommelanderwijk 247

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Familieberichten

- geboren...
- ziekten...
- enz.

Wilt u een familiebericht doorgeven?
Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar het redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina met algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Grafzerken en grafstenen

Vanouds ligt rondom (soms ook wel naast) de kerk een akker, waar de mensen hun doden begroeven/begraven: de dodenakker. Tegenwoordig wordt het meestal kerkhof genoemd. Zo ook bij onze kerk.

Grafzerken en grafstenen, oude en jonge(re). Op veel oude grafzerken staan allerlei symbolen/afbeeldingen, die men niet zo vaak aantreft op jongere grafstenen. Die oude symbolen/afbeeldingen noemt men: vanitas.

Vanitas: afbeeldingen waarop voorwerpen/onderwerpen weergegeven zijn die aan de dood, de vergankelijkheid herinneren.

De voornaamste zijn:
- zandloper: vergankelijkheid van het leven
- treurwilg: rouw over de gestorvenen
- slang: (in een cirkel afgebeeld) eeuwig leven
- aar of aren: wederopstanding
- vlinder: onsterfelijkheid

Van de Kerkenraad

Vrijwilligers van de beide dorpen
We zijn nog steeds bezig met het onderhouden van het kerkhof en de aanblik van de kerk, met een groot aantal vrijwilligers.
U begrijpt dat dit werk het hele jaar rond doorgaat. We komen ongeveer elke 2 á 3 weken een morgen (meestal op een donderdag) bij elkaar.
Mocht u zin hebben om mee te helpen dat kan dit, we beginnen om 8.00 uur met een kopje koffie/thee en gaan dan aan de slag tot ongeveer 12.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Henk Pietersen 0598-630917 of Albert Nieboer 0597-646854.

Spekkendikken op de Kerstmarkt
Op 12 december zal er weer een traditionele Kerstmarkt gehouden worden op het plein bij Meertens Meubelen. Ook de kerk zal hier weer haar spekkendikken verkopen. Voor de voorbereidingen en de verkoop, vragen wij vrijwilligers. Heeft u zin om mee te helpen, kunt u zich melden bij Henk Pietersen, tel. 0598-630917.

Gemeenteavond
De gemeenteavond is gepland voor de maand november, de datum is op dit moment nog niet bekend. We zijn nog bezig met een gast, die het gedeelte na de pauze voor zijn rekening zal nemen. Zodra de datum bekend is, hoort u dat van ons d.m.v. een nieuwsbrief.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2016 voor u opvoeren een klucht in 3 bedrijven van Hans Kirchhoff, genaamd: “We gaan naar Zandvoort”.
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 9, 16, 23 en 30 januari 2016. Noteert u deze data alvast in uw agenda! U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman.
Verdere informatie kunt u ook in het volgende nummer lezen.