Kerknieuws uit 't Tonckeltje - november 2014

Kerkdiensten

23 november 11:00 uur Ds. R. Poede
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
30 november 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
7 december 10:00 uur Mevr. M. van Vloet te Veendam
14 december 10:00 uur Ds. R. Poede
Heilig Avondmaal
21 december 10:00 uur Mevr. C. Dun te Veendam
24 december 22:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
25 december 11:00 uur Ds. R. Poede
28 december 10:00 uur Pastor T. Huizing te Veendam

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten

Zondag 23 november:
Denkt u erom dat deze dienst om 11.00 uur begint.

We noemen in deze dienst hen die dit jaar zijn heengegaan. Aan de Paaskaars wordt een kaars ontstoken als teken van hoop. Hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. Veel mensen putten hoop uit dit symbool en het kan helpen in het (soms moeilijk) rouwproces.
De namen van hen die heengegaan zijn worden genoemd. De nabestaanden krijgen de gelegenheid om zelf een kaars aan te steken. Voor wie er voor kiest dit niet zelf te doen, wordt het gedaan. Hierna is er voor iedereen gelegenheid een lichtje aan te steken om een dierbare te gedenken. Hun namen worden genoemd in hun hart.

Zondag 14 december:
Op deze zondag zullen we mevr. Tini Haarsma als ambtsdrager herbevestigen. We zijn blij dat zij nog een termijn van 4 jaar de kerkenraad wil ondersteunen als diaken. Na de dienst is er gelegenheid haar een hand te geven en een kopje koffie/thee in het gebouw te drinken.

Daarnaast zal er ’s avond een Kerstavondzang in de kerk worden gehouden, onder leiding van ds. Raymond Poede, aanvang 19.00 uur. Meer hierover leest u verderop in dit nummer.

Kerstnachtdienst woensdag 24 december:
Op deze Kerstavond zullen we de traditionele Kerstnachtdienst gaan houden, aanvang 22.00 uur. Na de dienst is er voor degene die dat wil een kopje koffie / chocolademelk of glühwein, zodat u nog even kunt napraten. Medewerking aan deze dienst zal verzorgt worden door trompettist dhr. L. Leutscher en organist dhr. M. Gelderloos.

Eerste Kerstdag, woensdag 25 december:
Op deze dag mogen wij de geboorte van Jezus Christus vieren. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen, maar denkt u erom dat deze dienst om 11.00 uur zal beginnen.

Geboorte

- 11 oktober 2014, Lenn zoon van Rick en Marijke Berendsen en broertje van Lieke, Houtduifstraat 9

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Lenn.

Zieken

- mevr. A. Ploeger, Ommelanderwijk 291
- dhr. Kuperus, Ommelanderwijk 120
- dhr. M. Bentum, J. de Uyllaan 6

Gestorvenen in de afgelopen periode

- 25-10-2014: mevr. C.H. Hazelhoff-Klein te Wolvega

Mevr. Hazelhoff heeft op Numero Dertien gewoond en diverse jaren bij ons in de kerkenraad gezeten en vrijwilligerswerk voor de kerk gedaan. Zaterdag 1 november jl. is ze vanuit onze kerk, begraven op de begraafplaats aldaar.

We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan, of iemand hebben verloren, heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen.
Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Bedankje

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven, aan ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze dierbare vader en fantastische opa.
Met vriendelijke groet,
Lena Hamminga-Kok

Familieberichten

Wilt u een familiebericht doorgeven? Dan kunt u dit mailen/schrijven/bellen naar de redactieadres van het Kerkblad, wat u kunt vinden op de pagina algemene adresgegevens van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending.
De redactie

Wat verwachten wij??

Als ik vanuit Wittewierum naar Ommelanderwijk of Zuidwending rijdt dan is dat tegenwoordig en rustig ritje over de vernieuwde N33. Waar vroeger het vrachtverkeer een goede doorstroming belemmerde kun je nu lekker en onbelemmerd doorrijden. De vernieuwing van de N33 past in het plaatje om het noorden beter bereikbaar te maken.
Toch kreeg ik de afgelopen zaterdag een beetje een vieze smaak in de mond. Ik liep in het centrum van Groningen en zoals altijd stonden daar de jongemannen op de hoek van de vismarkt om hun kranten abonnementen aan de man te brengen. Deze zaterdag was het de beurt aan de Volkskrant. Ik hoefde geen abonnement, maar kreeg wel een krant mee. Voorop de krant stond tot mijn verbazing en misschien wel schrik: Het Noorden is opgegeven.
In het stuk stelt de schrijfster dat men in Den Haag geen rekening meer houdt met het Noorden. We krijgen af en toe wat geld ter compensatie van het ongemak van de aardbevingen, maar veel meer hoeven we niet te verwachten.
Wij in het Noorden weten echter ook niet beter. En is dat erg, dat is maar de vraag. Als we maar bewust blijven van onze eigen kracht en onze eigenwaarde behouden en ons niet in de hoek laten zetten.
In onze gemeenschap is er veel om trots op te zijn, als ik kijk naar de gemeenschapszin, naar het betrokken zijn met elkaar. De vele plekken en momenten waarop dorpsgenoten elkaar ontmoeten, in één van de dorpshuizen of in de kerk dan besef je hoe belangrijk het is om elkaar te hebben en niet op een plek waar je je verloren voelt.
In de kerk willen we daar ook de komende weken weer bij stil staan, als we advent vieren. In deze vier weken voor de kerst kijken we uit naar de geboorte van Jezus. We staan stil en zijn soms stil, als we bedenken wat dat voor ons betekent. In deze donkere tijd zoeken we het licht en elkaar op. Dit alles vanuit de gedachte: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht en heb uw naaste lief als uzelf.

Ds. Raymond Poede

Kerstavondzang

Op 14 december willen we in de kerk in Ommelanderwijk een kerstzangavond houden. De bedoeling van deze avond is om lekker met elkaar oude en nieuwe kerst -en adventsliederen te zingen. Normaal is het zo dat de voorganger de liederen uitzoekt maar deze avond doen we dat anders. Ik wil dan ook iedereen die graag wil zingen uitnodigen om zelf liederen op te geven. Als u een mooi kerstlied heeft, maakt niet uit welke, en u wilt dat graag zingen op deze avond geef ze dan aan mij door. Uit alle ingestuurde liederen maken we dan een mooie selectie.
U bent allen van harte uitgenodigd op deze avond. De aanvang is 19.00 uur in de kerk van Ommelanderwijk en natuurlijk is er koffie met iets lekkers er bij.

Opgave liederen bij ds. Raymond Poede: raymond@poede.nl of (050) 230 42 66

Tot dan!

Van de Kerkenraad

Gemeenteavond
De gemeenteavond is gepland voor woendag 26 november a.s.. Op deze avond zal dhr. R. Wobbes van de Stichting Oude Groninger Kerken het gedeelte na de pauze voor zijn rekening nemen.
De vergaderstukken zullen aan u worden uitgereikt.

Verhuur gebouw en kerk
De kerkenraad heeft besloten om het gebouw m.i.v. heden niet meer te verhuren voor feestjes e.d., dit omdat er schade aan inventaris en gebouw ontstaat die niet gemeld wordt, ook wordt het gebouw niet altijd netjes achter gelaten.
Voor de verenigingen die al gebruik maken van het gebouw, verandert er niets. De kerk blijft gewoon beschikbaar als trouwlocatie en voor andere samenkomsten.

Namens de kerkenraad,
Scriba Antje Nieboer

Gronings-Drentse Liedboekmiddag in Grote Kerk Veendam

Op zaterdagmiddag 22 november wordt van 14.00 tot 16.45 uur in de Grote Kerk aan de J.G. Pinksterstraat 5 te Veendam een liedboekmiddag gehouden. Deze keer is het thema rouw en trouw, geboorte en doop. Er kan kennisgemaakt worden met 25 nieuwe liederen voor gebruik in kerkdiensten rond deze hoogte- en dieptepunten in het leven.
Dat de begeleidende organisten zelf de liederen kiezen is vrij bijzonder. De nieuwe liederen komen uit het nieuwe liedboek voor de kerken, dat veertig jaar na het ‘oude’, in 2013, verschenen is. Maar omdat het leren kennen van de 1016 liederen niet 1-2-3 gaat, én omdat er in een kerkdienst nu eenmaal geen 25 liederen passen, organiseert de protestantse gemeente Veendam een thematische liedboekmiddag.
Uit de evaluatie onder bezoekers van vorig jaar blijkt dat dit zanglustigen uit heel Groningen en Drenthe aanspreekt.
Kosten ‘all-in’ € 7,50, maar wie zich vóór vr. 14 november opgeeft, krijgt € 2,50 korting.

Info en opgave via liedboekdagen@pknveendam.nl of via (0598) 61 33 08.

Chr. Toneelvereniging Advendo

Wij zullen in 2015 voor u opvoeren een toneelstuk van Andrea Döring, genaamd: “Wachtmeester van Bommel.”
De uitvoeringen zijn op: zaterdag 10, 17, 24 en 31 januari 2015.
Noteert u deze data alvast in uw agenda!

U kunt de kaarten bestellen bij Harry Huisman á € 4,-- per stuk.
Verdere informatie kunt u ook in het volgende nummer lezen.