Kerknieuws uit 't Tonckeltje - februari 2014

Kerkdiensten

2 maart 09:30 uur Drs. F. Postema te Krewerd
9 maart 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
16 maart 10:00 uur Ds. R. Poede
23 maart 10:00 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
30 maart 10:00 uur Mevr. M. van Vliet te Veendam
6 april 09:30 uur Mevr. H. Mertens te Roden
13 april 10:00 uur Ds. D.S. van Vliet te Veendam
17 april 19:30 uur Ds. E.J. Struif te Oosterwolde
20 april 09:30 uur Ds. R. Poede (Pasen)

Iedereen is van harte welkom tot het bijwonen van bovenstaande diensten. Zijn er kleine kinderen, dan kan er voor oppas gezorgd worden. Mochten er 2 of meer oudere kinderen zijn, dan kan er kindernevendienst worden gehouden.

Info kerkdiensten:
Zondag 2 maart:
Denkt u erom dat deze dienst om 09.30 uur zal beginnen.

Zondag 16 maart:
Op deze zondag zullen we 2 ambtdragers herbevestigen en na de dienst is er gelegenheid hen te feliciteren onder het genot van een kopje koffie in het gebouw.

Witte Donderdag 17 april:
Op deze donderdag zal de dienst om 19.30 uur beginnen en zullen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.

Pasen, 20 april:
Voorafgaande aan de dienst van Pasen, zullen we weer met elkaar het ontbijt gaan gebruiken. Informatie kunt u in het volgend nummer lezen.

Geboren
- 07-01-2014 Lars Pekelaer, Zwaluwstraat 8
- 19-01-2014 Jaimy de Roo, Houtduifstraat 23

Onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van uw kinderen.

Zieken
- mevr. A. Mulder-Zomer, Ommelanderwijk 118
- mevr. O.C.J. Banus-Teurlincx, Ommelanderwijk 141-1
- mevr. E. Keizer-Dijk, Patrijsstraat 10
- dhr. K. Kampinga, Ommelanderwijk 71

Omzien naar en aandacht voor elkaar. We wensen allen die ziek zijn en/of medische behandelingen ondergaan heel veel sterkte. Ook denken we aan hen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen. Een kaartje of een bezoek wordt vaak op prijs gesteld.

Gestorvenen
- mevr. Ds. F. Iwema-Schipper, Muntendam

Ds. mw. Iwema-Schipper heeft als voorgangster onze diensten geleid.

En niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van deze geheimenis, God het begin en einde is.

Even gas terugnemen

Groningen is opnieuw ontdekt lijkt het wel. Ik kan mij niet herinneren dat Groningen zo prominent in het nieuws was. Landelijke kranten, radio en TV, je kunt niet meer om Groningen heen. Iedereen bemoeit zich er mee en komt ook plotseling langs om te zien hoe wij hier leven en werken. Een goede zaak om met eigen ogen te komen aanschouwen tegen welke problemen wij hier aanlopen. Ons gebied ontvolkt waardoor de voorzieningen onder druk staan, de grond schudt en beeft, waardoor ons veiligheidsgevoel afneemt en niet te vergeten de werkgelegenheid die afneemt, mede ook in onze regio door de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen.

Je zou denken reden genoeg om somber te worden, maar toch zitten we niet bij de pakken neer, overal worden actie comités opgericht die zich inzetten voor een betere leefbaarheid. En dat is een goede zaak.

In het begin van het christendom was het een mengelmoesje aan mensen die zich bij de nieuwe kerk aansloten, van hoog tot laag, rijk en arm. Paulus, de man die in veel eerste gemeenten kwam had het er maar moeilijk mee om iedereen op een lijn te krijgen. De wijze van geloven liep nogal uiteen, (iets wat altijd zo gebleven is, zoveel mensen, zoveel smaken), maar zei Paulus: Het gaat er niet zozeer om wat jullie nou precies geloven het gaat erom wat jullie doen. Daar vinden we elkaar en daarin overstijgen we onze verschillen, eenheid in verscheidenheid, zoals het zo mooi heet. Samen je inzetten voor de goede zaak daar draait het om.

Ik zie hierin enige gelijkenis met de situatie bij ons in Groningen, er zijn verschillende actiegroepen die ieder een deelbelang behartigen, zaak is dat we samen het besef hebben dat we een doel gemeen hebben en dat is dat we samen het mooie van Groningen willen benadrukken en vanuit die kracht gaan werken. Negatief mopperen, schelden heeft geen zin. Alleen als we er zelf in geloven, geloven ook anderen weer in ons en kunnen we bouwen in plaats van afbreken.
Kop d’er veur.

Ds. Raymond Poede

Van de Kerkenraad

Bedankje
In het krantje van januari 2014 is vergeten te vermelden dat ook dhr. H. Pietersen wordt bedankt voor het diverse jaren rondbrengen van het kerkblad..

Bevestiging ambtsdragers
Het ambtstermijn van dhr. H. Huisman en dhr. K. Bos is verlopen en we zijn blij u te kunnen mededelen dat zij hebben aangegeven nog wel een termijn van 4 jaar te willen volbrengen. Mochten er geen bezwaren zijn, dan zal dhr. H. Huisman als ouderling-kerkrentmeester en dhr. K. Bos als diaken worden herbevestigd, dit heugelijke feit zal plaatsvinden in de dienst van zondag 16 maart a.s..

Goede vrijdag
De kerkenraad heeft besloten om de korte dienst o.l.v. de kindernevendienstleiding te laten vervallen, daar we geen kindernevendienst meer hebben.

Bijdrage/gift
Uw bijdrage van € 20,= voor 't Tonckeltje kunt u overmaken op het rekeningnummer wat voorin dit boekje vermeld staat. Mocht u daarnaast nog een gift willen geven voor de kerk, dan kunt u dit overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0365 0039 64.

Namens de kerkenraad, Scriba Antje Nieboer

Vorming en Toerusting
In het kringenboekje met activiteitenprogramma’s is een avond opgenomen over “De zorg? Ons een zorg...?” Die avond die in november had moeten plaatsvinden is niet doorgegaan vanwege ziekte. Maar “uitstel” wordt niet gevolgd door “afstel”. Marjan Pierhagen en ik nodigen u uit op 17 maart om 19.45 in het Centrum van de Grote Kerk Veendam om met elkaar ervaringen te delen, vragen bespreekbaar te maken en ons te bezinnen hoe we kunnen en mogen omgaan met bepaalde fasen van ons leven. Het recht om te bestaan, zingeving en kwaliteit van het leven komen aan de orde evenals het “recht..(?)” van zelfbeschikking.
Op 10 februari heeft ethicus Theo de Boer ons al enig inzicht gegeven in de wet- en regelgeving rond bepaalde vraagstukken. Wij proberen hierop aan te sluiten om samen meer inzicht te krijgen in de complexiteit van ons menselijk bestaan, waarbij onze persoonlijke inbreng verhelderend kan zijn. Ieder van ons heeft zijn gedachten en emoties omtrent de vele vragen die momenteel worden opgeroepen, juist vanwege die complexiteit. Regels en menselijkheid kunnen tegenstrijdig zijn...Hoever strekt barmhartigheid? Hoe kwetsbaar ben je als je afhankelijk wordt van familie en buren? En ga zo maar door...!
Daarom: hartelijk welkom! Kom met uw vragen, uw inbreng, uw opmerkingen. Dus: 17 maart, tijd: 19.45, in de Grote Kerk van Veendam.
Marjan Pierhagen en Marry van Vliet


De vrucht

De vrucht van stilte is gebed.
De vrucht van gebed is geloof.
De vrucht van geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Moeder Teresa.

Stichting Present Zuidoost Groningen
Sinds een aantal jaren is de stichting actief in zowel Veendam als Oldambt en in april 2013 is er in Muntendam een stichting opgericht. Alles is nu samengevoegd en gaat verder onder de naam Stichting Present Zuidoost Groningen.
In 2013 hebben 19 groepen zich ingezet. Er zijn woningen opgeknapt, mensen verhuisd, tuinen aangelegd/schoongemaakt en er was een koffiemiddag met ouderen waarbij rollators gewassen werden. Daarnaast is er een Sinterklaasactie georganiseerd waarbij we 5 gezinnen en 1 woongroep een mooie Sinterklaasavond mochten bezorgen.
De 19 groepen staan voor bijna 130 mensen die ruim 600 uur vrijwilligerswerk in onze regio hebben verricht.
Voor 2014 staan al weer bijna 10 hulpvragen open, waarvoor we groepen zoeken. Een groep kan bestaan uit 2 á 3 mensen, maar mag ook meer zijn van een sportvereniging, kerk, bedrijf, buurt.
Zou u ons willen helpen stelt u zich dan in verbinding met onze stichting, zodat we ook dit jaar weer diverse hulpvragen kunnen oplossen. U kunt ons bereiken d.m.v. een e-mail of telefoontje: 06-37385941 (Jannie Dekker) of info@stichtingpresent-zuidoostgroningen.nl